MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

ČAROVÁNÍ S BARVOU

Úkolem kroužku je zdokonalit jemnou motoriku, vytvářet nejrůznější dílka a při tom poznávat různé výtvarné techniky. Seznámíme se například s malbou, kresbou, malováním na sklo, výrobou nejrůznějších koláží, aj. Dítě si rozšíří možnosti výtvarného vyžití a projevu. Cílem kroužku je podpořit zdravé tvůrčí sebevědomí dítěte a umění prožívat radost a hrdost z dosažených výsledků.

Děti na kroužek potřebují pouze triko v dospělé velikosti, které zabrání ušpinění celého oděvu.

Věk 3 - 7 let

 

AEROBIC PRO DĚTI

Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty. Cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení. Dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené se zlepšováním flexibility). Kroužek je zaměřen zejména na všestrannou sportovní přípravu, rozvoj schopností a dovedností, správné držení těla, vnímání hudby a rytmu. 

Věk 3 - 7 let

 

KLUB DESKOVÝCH HER

Mateřská škola Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR. Při této příležitosti byl založen tenro klub, ve kterém vítáme každé dítě, které má zájem o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry, kvízy aj. Jedná se především o hry na rozvoj inteligence, rychlosti, postřehu, taktického uvažování a hry trénující paměť.

Věk 3 - 7 let

 

ŽIVÁ ANGLIČTINA

V MŠ Předboj angličtinu učíme už několikátým  rokem. Kromě toho učíme také několik let v ZŠ Líbeznice, kde je možné na kroužky z MŠ navázat. V kurzech mluvíme s dětmi stále anglicky. Klademe důraz na to, aby děti od samého počátku mluvily ve větách a učily se používat praktický jazyk – požádat si o to, co potřebují, poděkovat, pozdravit. Naše kurzy jsou mozaikou rychle se měnících aktivit, které děti baví a učí jazyk přirozenou formou.

Kroužek je vhodný i pro nejmenší děti, v nabídce máme 3 na sebe navazující úrovně kurzu Playtime (Oxford University Press). Děti mají k dispozici poslechový materiál. Rodiče potom dostávají každý měsíc instrukce k poslechu a informace o pokrocích dětí.

Věk 3 - 7 let 

 

ANDĚLKY

Tancování v tomto kroužku je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se učí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Vždy na konci pololetí pořádáme ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před obecenstvem a vy zároveň uvidíte, co se děti naučily.

Věk 3 - 6 let

 

HUDEBNÍ KROUŽEK S FLÉTNOU

Náplní kroužku je mj. hraní na flétnu (doporučení paní lektorky je  zakoupit sopránovou zobcovou flétnu Yamaha - YRS24-B ). Předpokladem hraní na flétnu je  nácvik správného dýchání, hraní je tak prevencí respiračních onemocnění. Není však jedinou aktivitou, kterou kroužek nabízí. Kromě muzicírování na flétnu a Orffovy hudební nástroje se děti učí intonovat jednoduché písně, tím rozvíjejí své sluchové vnímání (rozlišují výšku a délku tónu, dynamiku, rytmizují).

Aktivity v kroužku přispívají k optimálnímu slyšení rytmu řeči, rozvoji hudebního cítění (děti se seznamují s různými hudebními žánry prostřednictvím poslechových cvičení). Všechny výše uvedené aktivity přispívají k rozvoji emoční inteligence dětí. Děti tak snadněji dokážou projevit své city v přiměřené míře, dříve je zvládnou, ovládnou a patří pak mezi sociálně zdatnější osobnosti. Na "hodinu", která je vedena hravou formou by děti měly nosit flétnu a desky na materiály. Vše jim prosím podepište.

Kapacita kroužku je 8 dětí.

Věk 3 - 7 let

 

KERAMIKA 

Děti pracují v kroužku se speciální keramickou hlínou, která po uschnutí ztvrdne a umožňuje nácvik všech výtvarných technik, jako běžná keramická hlína. Hotové výrobky si děti dekorují temperovými barvami. Jedinou nevýhodou výrobků je jejich křehkost a propustnost, to znamená, že do nich nemůžeme dávat vodu. Úkolem kroužku je rozvíjet jemnou motoriku, fantazii dětí, prostorovou představivost, poznávání a kombinování barev, trpělivost a posílení sebevědomí dítěte. 

Děti na kroužek potřebují pouze triko v dospělé velikosti, které zabrání ušpinění celého oděvu. 

Věk 3 - 7 let

 

LOGOPEDIE - HRAJEME SI SE SLOVÍČKY

Úkolem kroužku je vést děti ke správnému bráničnímu dýchání, procvičování fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení celkového komunikačního systému, upevňování správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Kroužek logopedie zahrnuje především gymnastiku mluvidel - procvičování rtů, čelistních kloubů, lícních svalů a jazyka, dechová a hlasová cvičení, artikulační cvičení k hláskám, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, didaktické hry na rozvoj fonematického sluchu, didaktické hry pro posilování smyslu pro rytmus a rým, rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu.

Věk 4 - 7 let