ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘEDKLÁDAJÍ K ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 TYTO DOKUMENTY:

 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020 - 2021.docx
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ.docx
 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  • kopii očkovacího průkazu
  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • písemné vyjádření školského poradenského zařízení, doporučení lékaře pro děti a dorost a odborného lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat v tomto roce žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře, v současné situaci jej kvůli zápisu do MŠ nenavštěvujte!